Το Καλάθι σας είναι άδειο.


Πολιτικες Ποιοτητας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την παρούσα εκφράζεται η απόλυτη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 για την προστασία περιβάλλοντος.

Η  παρούσα δήλωση Πολιτικής κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητες της εταιρείας εντός και εκτός της εταιρείας, στους Προμηθευτές, τους  Συνεργάτες και τους Πελάτες της Εταιρείας καθώς και στο ευρύτερο κοινό            .

Οι Ενέργειες που ακολουθούνται στοχεύουν στην αύξηση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των πελατών,  των αρμοδίων Αρχών, των εργαζομένων, των μετόχων και γενικότερα της κοινωνίας προς την Εταιρεία και ειδικότερα στην υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον, να ικανοποιεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις  των υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση της.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών ο στόχος  είναι να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες πρώτες ύλες, να γίνεται ορθολογική και αποδοτική χρήση της Ενέργειας και των πόρων γενικότερα, τα δε  παραγόμενα  απόβλητα να είναι τα λιγότερα δυνατόν και  να διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές απαιτήσεις.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία υιοθετεί το πλαίσιο που παρέχουν τα προαναφερόμενα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πρότυπα και εγκαθιστά Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα Πρότυπα αυτά. Η αποτελεσματική εφαρμογή του υποστηρίζεται απόλυτα από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει σε κατάλληλο στέλεχος τα καθήκοντα του υπεύθυνου συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος  με αρμοδιότητες την ευθύνη να προλαμβάνει και να αναγνωρίζει τα προβλήματα, να προτείνει διορθωτικές κινήσεις και να φροντίζει για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Στόχος της Εταιρείας είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης και στους Πελάτες, Προμηθευτές, Εργολάβους και Συνεργάτες της Εταιρείας έτσι ώστε και αυτοί να ακολουθούν την Παρούσα Πολιτική.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση ALFA MEDICAL SOLUTIONS - Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της, έχει σαν βασική αξία της την εδραίωσή της ως ένας αξιόπιστος προμηθευτής προϊόντων/υπηρεσιών, που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της :

 • στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών
 • στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών
 • στην συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 , το οποίο εξασφαλίζει ότι:

 • Η επιχείρηση  παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων καθορισμένης ποιότητας.
 • Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της επιχείρησης, εκφρασμένες και εννοούμενες καθώς και τις προβλέψεις της νομοθεσίας
 • Η  ποιότητά των προϊόντων και υπηρεσιών είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της  επιχείρησης  ή  τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
 • Το περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Οι συνθήκες  εργασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης παρακολουθούνται και ελέγχονται για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.
 • Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των στόχων που αφορούν τόσο τα προϊόντα και τις δραστηριότητες όσο και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης
 • Η παρούσα Πολιτική γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός της επιχείρησης και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητα της από την Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξή του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

 

Με εκτίμηση

Κάλλια Αδαμοπούλου & Γιώργος Αδαμόπουλος